Andscacs Andscacs és un mòdul d'anàlisi i de joc d'escacs UCI. Andscacs is an UCI chess engine.

Descarrergar la darrera versió (32 i 64 bits Windows i Linux). Download last version (32 and 64 bits Windows and Linux). (0.89, 11/des/2016).

Preguntes freqüents. Frequently asked questions.

Detalls tècnics. Technical details.

Benvinguts a andscacs.com! Welcome to andscacs.com!

Aquesta és la web del mòdul d'anàlisi Andscacs.
Va néixer el setembre del 2013.  Té una força aproximada de 3200 elo.
S'aniran publicant en aquesta web les noves versions.

This website is the home of the chess engine Andscacs.
It's born in September 2013. It has approximately 3200 elo.
The new versions will be published in this website.
Andscacs mean "And" for Andorra, the country where I live, and scacs for "escacs", chess in catalan.

Aquest programa està fet per Daniel José Queraltó. This program is made by Daniel José Queraltó.

Rànquings. Rating lists. CCRL - CEGT - IPON - FCP - FastGM

Logos11/des/2016
* Varies millores a avaluacions, especialment en seguretat del rei. Improved various evaluation parameters, mainly about king safety.
* Arreglats petits errors. Solved little bugs.
* Optimitzacions de velocitat. Speed improvements.
* Millorats alguns finals. Improved some endgames.
0.89 (Windows i Linux) download descarregar

28/oct/2016
* Varies millores a avaluacions. Improved various evaluation parameters.
* Afegida capacitat de tractar posicions heterodoxes. Add ability to treat heterodox positions.
* Afegida opció "Contempt" per intentar evitar taules. Add "Contempt" parameter to try to avoid draw.
* Arreglats petits errors. Solved little bugs.
* Optimitzacions de velocitat. Speed improvements.
* Millorada gestió del temps. Improved time management.
0.88 (windows) download descarregar 0.88 (linux) download descarregar
21/jul/2016
* Versió que juga a TCEC a la fase 3. Version that is playing at TCEC at stage 3.
* Varies millores a avaluacions. Improved various evaluation parameters.
* Arreglats petits errors. Solved little bugs.
* Millores en avaluacions de peons. Improved pawn evaluation.
* Millores en seguretat del rei. Improvements on king safety.
* Optimitzacions de velocitat. Speed improvements.
* Millorada gestió del temps. Improved time management.
* Millorats alguns finals. Improved some endgames.
* Millores en la ordenació de jugades. Improved move sorting.
* Millores en imbalanç. Improved imbalances.
0.872 download descarregar

19/jun/2016
* Varies millores a avaluacions. Improved various evaluation parameters.
* Millores en seguretat del rei. Improvements on king safety.
* Millores en imbalanç i avaluació d'espai. Improved imbalances and space evaluation.
* Millores en peons passats. Improved passed pawns.
* Millorats alguns finals. Improved some endgames.
* Millores en lmr. Improved lmr.
* Optimitzacions de velocitat. Speed improvements.
* Arreglats petits errors. Solved little bugs.
* Intenta evitar donar taules amb massa facilitat. Tries to avoid to give draw too easily.
* Millorat escalat SMP. Improved SMP scaling.
* Millorada gestió del temps. Improved time management.
* Millores en la ordenació de jugades. Improved move sorting.
0.871 download descarregar 

14/jun/2016
* Versió que juga a TCEC a la fase 2. Version that is playing at TCEC at stage 2.
0.86189 download descarregar 

26/mai/2016
* Versió que juga a TCEC a la fase 1b. Version that is playing at TCEC at stage 1b.
0.86134 download descarregar 

24/mar/2016
* Arreglats petits errors. Solved little bugs.
* Varies millores a avaluacions. Improved various evaluation parameters.
* Millores en seguretat del rei. Improvements on king safety.
* Millores en lmr. Improved lmr.
* Millorats alguns finals. Improved some endgames.
* Afegida opció "AlwaysFullPv" per mostrar línia principal més complerta. Added uci option "AlwaysFullPv" to show more complete principal variation.
* Petites optimitzacions de velocitat. Some small speed improvements.
0.86 download descarregar 

22/gen/2016
* Arreglats petits errors. Solved little bugs.
* Millores avaluacions caballs. Improved evaluation of knights.
* Millores avaluacions peons. Improved evaluation of pawns.
* Millores en seguretat del rei. Improvements on king safety.
* Millores en avaluació d'espai. Improvements on space evaluation.
* Millores a la fase d'obertura. Improvements on opening phase.
* Petites optimitzacions de velocitat. Some small speed improvements.
* Arreglat mode de ponderació. Fixed ponder mode.
0.85 download descarregar 

7/des/2015
* Arreglats petits errors. Solved little bugs.
* Millores avaluacions peons. Improved evaluation of pawns.
* Millorades reduccions. Improved reductions.
* Petites optimitzacions de velocitat. Some small speed improvements.
* Petites millores en seguretat del rei. Slight improvements on king safety.
* Reevaluació de la majoria de paràmetres. General reevaluation of most parameters.
0.84 download descarregar 

10/nov/2015
* Arreglats petits errors. Solved little bugs.
* Petites millores en seguretat del rei. Slight improvements on king safety.
* Millorat prunes, null move i lmr. Improved prunes, null move and lmr.
* Millorada hash principal. Improved main hash.
* Petites optimitzacions de velocitat. Some small speed improvements.
* Millora avaluació peons passats. Improved evaluation of passed pawns.
* Millores avaluació de torres, caballs i alfils. Improved evaluation of rooks, knights and bishops.
* Petites millores en mode multiprocessador. Small improvements on multi processor mode.
0.83 download descarregar 

16/ago/2015
* Arreglats petits errors. Solved little bugs.
* Petites optimitzacions de velocitat. Some small speed improvements.
* Millores en mode multiprocessador. Improvements on multi processor mode.
* Millorat razoring, null move i lmr. Improved razoring, null move and lmr.
* No mirar seguretat del rei en finals simples. Don't evaluate king safety on some simple endgames.
0.82 download descarregar 

24/jun/2015
* Arreglat error amb entorns Chessbase i altres quan pensava durant el temps del rival. Solved a bug when pondering on Chessbase and other interfaces.
0.81 download descarregar 

20/jun/2015
Canvis / Changes
* Millores avaluació peons, cavalls i alfils. Improved pawn, knight and bishop evaluation.
* Millores en la ordenació de jugades. Improvements on move ordering.
* Petites millores en seguretat del rei. Slight improvements on king safety.
* Compensar lleugerament diferència de material si hi ha molta diferència de mobilitat.Slight compensation of material difference when big mobility difference.
* Petites millores de velocitat. Small speed improvements.
* Petites millores en la generació de l'arbre de jugades. Little improvements on search of moves.
* Arreglats varis errors. Solved various bugs.
0.81 download descarregar
 

17/abr/2015
Canvis / Changes
* Afegida opció d'usar varis fils d'anàlisi simultanis per aprofitar la potència de la CPU (multi-thread, SMP)Added option to use various simultaneous threads of analysis to profit from the power of the CPU (multi-thread, SMP).
* Afegida opció per analitzar varies alternatives simultàniament (multi pv). Added option to analyze various alternatives simultaneously (multi pv).
* Ara funciona Ponder mode. Ponder mode now works.
* Petites millores en LMR. Little LMR improvements.
* Reduir una mica més les pitjors jugades a l'inici. Reduced a little more the worst moves at root.
* Petites millores en la ordenació de jugades. Small improvements on move ordering.
* Canvi d'entorn de desenvolupament a Visual Studio 2013 Community. Changed developing environment to Visual Studio 2013 Community.
* Afegida hash refutació 3 i 5 jugades. Added hash of refutation of 3 and 5 moves.
* Petites millores en la gestió del temps. Slight improvements on time management.
* Petites millores en avaluació de torres, cavalls i alfils, i seguretat del rei. Slight improvement on rook, knight and bishop evaluation, and king safety.
* Millores a la funció de busqueda. Improvements in search function.
* Arreglats varis errors. Solved various bugs.
0.80 download descarregar
 

1/feb/2015
Canvis / Changes
* Petites millores en LMR. Little LMR improvements.
* Afegir coneixements i millores varis finals. Added knowledge and improvements to various endgames.
* Millores en ordenació de jugades i velocitat. Improvements on move ordering and speed.
* Millora en extensió per captures. Improvement on capture extension.
* Petites millores seguretat rei. Little improvements on king safety.
* Millores en la gestió del temps. Improvements on time management.
* Arreglats varis errors. Solved various bugs.
* Millores avaluació torres. Improvement on rook evaluation.
* Refutació de moviment simple. Countermoves.
* Refutació de doble moviment. Double move refutation.
* Hash de totes les peces menys rei i peons. Hash of all the pieces except king and pawns.
0.72 download descarregar 

17/des/2014
Canvis / Changes
* Millora avaluació peons passats. Improved evaluation of passed pawns.
* Millora general de velocitat. General improvement of speed.
* Arreglats diversos petits errors. Fixed some bugs.
* Refeta avaluació seguretat del rei. New king safety evaluation.
* Petites millores a LMR. Little improvements on LMR.
* Millores avaluació mobilitat. Improved mobility values.
* Anul•lada segona hash avaluacions. Ara només usa la hash principal per això. Removed second hash of evaluations. Now uses only main hash for this.
0.71 download descarregar 

5/nov/2014
Canvis / Changes
* S'ha refet la major part del programa des de zero, intentant fer-lo molt més ràpid en tots els punts crítics. Most parts of the engine are done again from scratch, with the objective of speed gain in critical points.
* Ara usa 16 bits per guardar les jugades, així com valors de 32 bits per guardar conjuntament els diferents valors de mig joc i final sense haver de tractar-los per separat. Now uses 16 bits to store the moves, and 32 bits to store jointly the values of opening and endgame to not having to treat them separately.
* Ara usa magic bitboards per accelerar el càlcul dels atacs. Now uses magic bitboards to speed the attack calculations.
* S'han detectar tot d'errors que s'han evitat a la nova versió. Detected some bugs that now are not in this new version.
* S'ha separat la generació de moviments en fases (hash, captures, no captures) per estalviar de generar-los tots de cop. Separated the move generation in phases (hash, captures, non captures) instead of generating all in each iteration.
* S'ha millorat el See amb raig-x. Improved See adding x-ray.
* Ara es tallen jugades segons el valor See. Now a move can be pruned because of See.
0.70 download descarregar 

7/jun/2014
Canvis / Changes
* Petites optimitzacions de velocitat i algun error arreglat. Some little speed optimizations and bug fixes.
* Ordenació de jugades: a la generació de moviments, duplicar valor dels moviments que son canvis de peces, i incrementar valor peons passats movent a 6a o 7a. Move ordering: At move generation, duplicate value of exchanges of pieces, and increase values of passed pawns moving to ranks 6 or 7.
* Generació de moviments: Començar per a1 per blanques i per h8 per negres. Move generation: start at a1 for white pieces, and at h8 for black pieces.
* Retallar més jugades a la darrera alpha_beta abans del quiesce. Cut more moves at the last alpha_beta before quiescence search.
* Penalització per intentar guanyar sense peons. Penalization for trying to win without pawns.
* Afegida comanda divide per fer perft jugada per jugada. Added divide command for doing perft move by move.
* LMR als finals: incrementar-lo o decrementar-lo segons algunes condicions. LMR in endgame: increase or decrease it depending on some conditions.
* No fer LMR si moviment de peó a 7a . Don't do LMR if it's a move of pawn to the rank 7.
* Optimitzada hash i arreglat bug. Ara s'hi guarda l'avaluació de la posició. Optimized hash and solved a bug. Now it's saved also the evaluation of the position. 
* Optimitzada molt l'avaluació de la seguretat del rei. Big optimization of king safety.
* Si l'avaluació d'una iteració principal és 0, per la següent netejar killers i historial. If the evaluation of one iteration is 0, for the next one clean killers and history.
* Si al final del quiesce no ha analitzat cap jugada, retornar avaluació estàtica en comptes d'alpha. If at the end of quiesce there was no move analyzed, return static evaluation instead of alpha.
0.64 download descarregar   

7/mai/2014
Canvis / Changes
* Poda més jugades en comptes d’intentar-les en alguns casos. Prune more moves instead of trying them in some cases.
* Si LMR no funciona, redueix igualment una mica en certs casos. If LMR don’t works, also reduces a little in some cases.
* Avaluació de cavalls atrapats més agressiva. Trapped knight’s evaluation more aggressive.
0.63 download descarregar   

5/mai/2014
Canvis / Changes
* Afegit coneixement de varis finals bàsics KRBKR, KRNKR, KRKN, KQBKQ, KQNKQ, KBNKR, KBBKR, KNNKR, KBPKB. Added knowledge of some basic endings.
* Afegit una mica de coneixement per finals d’alfils de diferent color. Added some knowledge about endings with bishops of different color.
* Bonus per peons passats agrupats. Bonus for grouped passed pawns.
* Disminueix una mica la avaluació conforme va apropant-se a les 50 jugades. Diminish the evaluation if it’s nearer the 50 move draw rule.
* Augmentada la velocitat generació de moviments i de fer jugades. Augmented velocity of move generation and doing the moves.
* Disminuïda possibilitat de col•lisions de claus hash i arreglada verificació de jugada vàlida. Diminished the possibilities of hash key collision, and fixed the validation of the hash move.
* Optimitzat un cas on no tenia jugada per guardar a hash però es podia guardar una jugada anterior. Optimized a case where it was possible to maintain a move in the hash even if there was none.
* Limitat el nombre màxim d’extensions que pot fer abans del qsearch. Limited the maximum number of extensions possible before qsearch.
* Arreglats varis errors a generació de moviments i historial. Fixed bugs in move generation and about storing in history.
* Ordenació de jugades: Move ordering:
    •    Afavorir jugades d’atac segons algunes condicions. Favor attacking moves in some cases.
    •    Petita penalització per les peces que tornen a la casella on ja estaven. Little penalization for pieces than return to previous square.
    •    Petita penalització per moviments de rei quan hi ha moltes peces. Little penalization for king moves when there are many pieces.
* LMR, late move reductions:
    •    Reduir menys si és un final. Reduce less if it’s an endgame.
    •    Reduir menys si està al primers nivells després de root. Reduce less if it’s in the firsts levels after root moves.
* Penalització per rei massa obert. Penalization for king too open.
* Les jugades trobades a hash que permeten sortir immediatament, ara es guarden com killers i actualitzen l’historial. Moves found in hash than permit to return immediately, now are stored as killers and also update the history.
* Optimitzat valor de material final que activa algunes reduccions. Optimized the value about material ending that activates some reductions.
0.62x download descarregar   

10/abr/2014
Canvis / Changes
* Millorats varis paràmetres de la avaluació. Improved some parameters of the evaluation function.
* Afegit coneixement de finals KRPKR, KRKB, KBNK, KPK (Gràcies pel codi a H.G. Muller http://www.talkchess.com/forum/viewtopic.php?t=47557). Added knowledge of endgames KRPKR, KRKB, KBNK, KPK (Thanks to code of H.G. Muller http://www.talkchess.com/forum/viewtopic.php?t=47557).
* Afegit coneixement de finals bàsics de taules. Added knowledge of basic draw endgames.
* Accelerada generació de moviments. Increased speed of move generation.
0.62w download descarregar   

29/mar/2014
Canvis / Changes
* Millorats varis paràmetres de la avaluació. Improved some parameters of the evaluation function.
* Millorat el càlcul de la reducció al LMR (Late move reduction, reduccions finals del moviment). Improved values for Late Move Reduction.
* Nova avaluació seguretat del rei. New king safety evaluation.
0.62v download descarregar   

3/mar/2014
Canvis / Changes
* Afegida informació de Nodes per segon. Added information of Nodes per second.
* Afegida verificació de canvi estàtic per jugades que no son canvis, per profunditats > 2. Added Static Exchange Evaluation for quiet moves, for depth > 2.
* Algunes optimitzacions per guanyar velocitat. Some optimizations for speed gain.
* Ordenació millorada per jugades quan rei en escac. Intentar 1r moure peces menys valuoses i afegir puntuació a partir de l'històric del moviment. Better ordering of moves when the king is in check. Try first moving less valuable pieces and add history value of the move.
* Càlcul d'atacs de les peces més ràpid. Ja no necessita bitboards girats. Faster calculation of piece attacks. No need any further of rotated bitboards.
* Millorats varis paràmetres de la avaluació. Improved some parameters of the evaluation function.
* Millorat el càlcul de la reducció al LMR (Late move reduction, reduccions finals del moviment). És la causa més important del guany d'elo de la versió. Improved values for Late Move Reduction. Principal cause of the elo gain of this version.
* No mirar jugades perdedores en el teòric darrer nivell abans del Quiesce, si ja s'ha millorat Alpha i hi ha un mínim de moviments legals ja verificats. Cut bad moves/captures in the theoretical last level before Quiesce, if Alpha is raised and there are a minimum of  moves already verified.
* Penalització per avanç de peó que pot ser dèbil. Penalty for advancing pawn that might be weak.
* Arreglat error en funció d'avaluació d'amenaces. Fixed bug on threat evaluation.
* Millorada avaluació seguretat del rei. Improved king safety evaluation.
* Petit hash d'avaluacions. Little hash for evaluations.
0.62u download descarregar   

9/feb/2014
Canvis / Changes
* Afegida versió per Windows 32 bit, peró 50 punts d'elo més fluixa. Added version for 32 bit Windows, but it's 50 elo points weaker.
* Ja no demana msvcp100.dll si no està instalada a l'ordinador. It will not ask for msvcp100.dll if it is not installed on the computer.
* Canvis menors en l'avaluació. Ha guanyat una mica de força en temps d'anàlisi molt curts. Minor changes on evaluation. Slightly stronger on very fast time controls.
0.60l download descarregar   
7/feb/2014
Nova versió amb algun problema arreglat. New version without a bug.
0.60k    

6/feb/2014
Publicada 1a versió. 1st version published.
0.60j